viaDanza de organisatie voor uw salsa reis naar Cuba Salsa reis, salsa, reis, salsa dansen, salsadansen, salsareis, salsaschool, salsa school, Cuba reis, Cubareizen, Havana,Trinidad, havana reis, havannareis, havana reizen,trinidad reis, vliegreis, , santeria, salsa ritme, levenslust, muziek, cubaanse stijl, lady style, muziek,vliegreis, vliegreizen, Holland, Amsterdam, nederland, Dans, dansen, dansreis,dans reis,dansreizen,danslessen,feest,alleenstaande reis, single reis, salsa dansschool, salsa reis cuba, salsareis cuba, fiesta´s, Cubaanse danspartner, dansschool cuba, dansschool havana
over viadanza het reisprogramma salsa cuba infos hotels prijzen en kalender online boeken contact

Reisvoorwaarden

 

   
Reisvoorwaarden víaDanza, salsa dansreizen naar Cuba

Geachte klant(en),
De volgende reisvoorwaarden dienen in acht te worden genomen door u, zowel als door ons, de firma víaDanza, Ulrich Fichtner KG Mettinger Straße 26, 73728 Esslingen, Duitsland, Tel: 0711/48907003, Fax: 0711/48907004, bij boeking en ingeval de reis van uw boeking vertraging ondervindt.
Gelieve deze voorwaarden daarom zorgvuldig door te nemen.
1. Afsluiten van het reiscontract
1.1 Door middel van de boeking van de reis verbindt de klant zich met víaDanza tot de afsluiting van een reiscontract met betrekking tot de aanbesteding van de reis en deze reisvoorwaarden. 1.2 De verbintenis tussen beide partijen komt tot stand met de boeker, maar ook met alle medereizigers van deze persoon. Zij, de ingeschreven personen, dragen de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen beschreven in het contract, tot dusverre de verplichtingen in deze uitdrukkelijke verklaring is opgenomen. De boeking kan schriftelijk of via Elektronische weg (e-mail) plaatsvinden 1.3 Het contract komt tot stand door een bevestiging opgesteld door víaDanza. Deze bevestiging bestaat uit een bepaald formulier en wordt via elektronische weg (e-mail) of per post aan u aangeboden. 1.4 Indien de inhoud van het reisbevestiging afwijkt van de inhoud van de overeenkomst zelf, ligt er een nieuw aanbod van víaDanza klaar, waaraan víaDanza 10 dagen gebonden is. Dit nieuwe contract komt tot stand wanneer de de reiziger binnen deze periode de verbintenis met víaDanza aangaat door middel van een uitdrukkelijke verklaring, de betaling van een voorschot, de volledige betaling of de aanvang van de reis.
2. Uitvoering
2.1 De uitvoeringsverplichting van víaDanza bestaat uitsluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging in rechtstreekse verbinding met prospectus die gelden op het tijdstip van de reis, bijvoorbeeld de aanbesteding van de reis onder voorbehoud van de daarin beschreven aanwijzigingen en omschrijvingen. 2.2 De uitvoerende reisorganisaties (hotels, ...) en reisbureaus zijn niet gevolmachtigd door víaDanza om garant te staan of overeenkomsten te treffen, die te maken hebben met de reisaanbesteding, de boekingsbevestiging of in tegenspraak hierin te gaan of de vastgelegde inhoud van het reiscontract te wijzigen.
3. Wijzigingen aan de uitvoering
3.1 Veranderingen of afwijkingen van de reisuitvoeringen ten opzichte van de vastgestelde inhoud van het reiscontract, die na de afsluiting van het contract noodwendig uitgevoerd moeten worden en die door víaDanza niet terug aangevuld kunnen worden, worden enkel toegestaan tot dusver de veranderingen of afwijkingen niet behoorlijk zijn of ze niet passen binnen het geheel van de geboekte reizen. Eventuele gewaarborgde onderdelen van de reis blijven onaangeroerd, tot dusver de veranderde onderdelen onjuistheden bevatten. 3.2 víaDanza verplicht zich ertoe de reizigers op te hoogte te brengen van wijzigingen en afwijkingen van het reisplan. Indien nodig wordt er door víaDanza een kosteloze boekingsverandering aangeboden. 3.3 In geval van een grote verandering, heeft de reiziger het recht om volledig kosteloos zich terug te trekken uit het reiscontract.
4. Betaling
4.1.Met de afsluiting van de reis (met ingang van boekingsbevestiging) dient 20% van de totale reiskosten als voorschot betaald te worden. Deze worden verrekend met de totale prijs van de reis. 4 weken voor aanvang van reis dient de resterende 80% van de totale reissom overgemaakt te zijn naar víaDanza salsa dansreizen naar Cuba. 4.2 Zonder volledige betaling van de reissom kan de klant geen aanspraak maken op de reis en de benodigde formulieren om de reis te kunnen aanvangen. 4.3 Wanneer de klant zich niet houdt aan de aanbetaling en/of totale betaling van de door de klant geboekte reis, kan víaDanza, na een herinnering, zich terugtrekken uit de overeenkomst tussen víaDanza en de klant. De kosten zoals benoemd in punt 5 zullen aan de klant worden doorbelast.
Reisvoorwaarden víaDanza, salsa dansreizen naar Cuba
Page 2/4
5. Terugtrekking door de klant, wijziging van de boeking, wijziging van reiziger
5.1 De klant kan steeds voor het begin van de reis de reis annuleren. Deze aanvraag tot terugtreding is verkrijgbaar bij víaDanza. De klant wordt verzocht de terugtreding schriftelijk aan te vragen en te beargumenteren. 5.2 Trekt de klant zich terug uit het reiscontract of vangt hij de reis niet aan, dan kan víaDanza een vergoeding eisen om de reisvoorbereidingen en annuleringskosten te vergoeden. Bij de kostenberekening wordt meestal de onkosten afgehouden van het terug te betalen bedrag door víaDanza. De grootte van deze kosten is afhankelijk van het tijdstip van de annulering en geldt per persoon: Bij het niet aanvangen van de reis: - tot de 95 dagen voor aanvang van de reis: € 50,00 per persoon - van 94 dagen tot 55 dagen: 15% p.p. - van 54 dagen tot 35 dagen: 25% p.p. - van 34 dagen tot 20 dagen: 40% p.p. - van 19 dagen tot 7 dagen: 60% p.p. - van de 6de dag alvorens de aanvang van de reis: 80% p.p. - op de dag van vertrek of bij niet deelname: 90% p.p.
5B. Prijswijziging
viaDanza behoudt zich het recht om de in het reiscontract overeengekomen prijs in geval van verhoging van de transportkosten of de uitgaven voor bepaalde prestaties zoals haven- of luchthaventaksen of een verandering in de voor een specifieke reis geldende wisselkoers te veranderen. 5B.1. Verhogen zich bij het afsluiten van het reiscontract bestaande transportkosten, in het bijzonder de brandstofkosten, dan kan viaDanza de prijs van de reis op voorwaarde van de volgende berekening verhogen: a) Bij een per zitplaats horende verhoging kan viaDanza van de reiziger een toeslag vragen. b) In andere gevallen worden de door de transportfirma per vervoersmiddel gevorderde supplementaire transportkosten door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen transportmiddel gedeeld. De toeslag die hieruit voortvloeit voor één enkele plaats kan door viaDanza van de reiziger gevorderd worden. 5B.2. Worden bij het afsluiten van het reiscontract bestaande uitgaven zoals haven- of luchthaventaksen tegenover viaDanza verhoogd, dan kan de prijs van de reis met het nodige, proportioneel bedrag verhoogd worden. 5B.3. Bij een verandering van de wisselkoers na afsluiten van het reiscontract kan de prijs van de reis als gevolg hiervan verhoogd worden. 5B.4. Een verhoging is enkel toelaatbaar voor zover tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen reisdatum meer dan 4 maanden liggen en de tot verhoging leidende omstandigheden voor het sluiten van het contract nog niet voorkwamen en bij het sluiten van het contract door viaDanza niet te voorzien waren. 5B.5. In geval van een supplementaire verandering in de prijs van de reis moet viaDanza de reiziger hier onmiddellijk over inlichten. Prijsverhogingen vanaf de 20e dag voor het begin van de reis zijn ongeldig. Bij prijsverhogingen van meer dan 5% heeft de reiziger het recht om zonder boete het reiscontract op te zeggen of de deelname aan een minstens gelijkwaardige reis te vragen, wanneer viaDanza in de mogelijkheid verkeert om zulk een reis zonder meerprijs voor de reiziger uit zijn aanbod aan te bieden.
6. Omboekingen 6.1 Worden er volgens de wens van de reiziger na de boeking binnen de geldigheidstermijn van de reisaanbesteding veranderingen betreffende duur van de reis, bestemming, plaats van aanvang, accommodatie of de de aard van de reis (herboeking), dan kan víaDanza een herboekings vergoeding vragen per veranderde reis (dus per persoon) van € 30,00, die deze veranderingen definitief maakt. Meerwaarden die worden aangevraagd, worden hier nog extra bij aangerekend. Dit geldt niet voor herboekingen die geringe extra kosten veroorzaken.
7. Niet in aanmerking genomen voorwaarden
Indien de reisgast bepaalde reisvoorwaarden neemt door een voortijdige terugreis, door ziekte of andere, niet van viaDanza afkomstige oorzaken niet in aanmerking, dan bestaat er geen aanspraak van de reisgast op gedeeltelijke terugbetaling. viaDanza betaalt aan de reisgast toch de bespaarde onkosten terug, zo gauw als en zover zij door bepaalde leveranciers aan viaDanza terugbetaald geworden zijn.
Reisvoorwaarden víaDanza, salsa dansreizen naar Cuba
Page 3/4
8. annulering en verwittiging door víaDanza
8.1. viaDanza kan het reiscontract annuleren indien de reiziger de uitvoer van de reis ongeacht enige waarschuwing door viaDanza blijvend stoort of wanneer hij zich in zulke mate tegen de regels van het contract gedraagt, dat de onmiddellijke afschaffing van het contract gerechtvaardigd is. Een annulering zonder observatie van een periode kan op dezelfde manier plaatsvinden, wanneer de reiziger de plaatselijke gewoontes en normen door zijn gedrag in niet mis te verstane wijze minacht. De reisleider en agentschappen van van viaDanza zijn in dit geval gevolmachtigd om de belangen van viaDanza te verdedigen. 8.2 viaDanza kan bij het niet bereiken een in een concrete reisadvertentie vermeld minimum aantal deelnemers na de voorwaarden de volgende bestemmingen van het reiscontract terugtreden : a) viaDanza is ten opzichte van de reisgast verplicht om onmiddellijk het niet doorgaan van de reis te melden, wanneer vaststaat dat de reis wegens het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers niet zal plaatsvinden. b) Een annulering van viaDanza later dan drie weken voor het begin van de reis is niet toegelaten. c) De reisgast kan bij het niet doorgaan aanspraak maken op deelname aan een andere minstens evenwaardige reis, wanneer viaDanza in de mogelijkheid verkeert om zulk een reis uit zijn aanbod aan te bieden zonder meerprijs voor de reisgast. De reisgast mag dit recht onmiddellijk na de melding over het niet doorgaan van de reis ten gelde maken.
9. Vervolging door de klant, afgelasting door de klant
9.1 De verplichting omschreven in § 651 d Abs. 2 BGB betreffende foutmeldingen is bij víaDanza heel concreet uitgewerkt, zodat de Reiziger verplicht is om hiertegen op te treden bij de plaatselijke reisbegeleiding of het plaatselijke agentschap van víaDanza en daar om afhandeling te vragen. 9.2 Is er door víaDanza geen plaatselijke reisbegeleiding ingezet en werden de contractuele afspraken niet ge-eist (bekijk hiervoor ook uw reisaanbesteding!), dan is de reiziger verplicht om víaDanza zo snel mogelijk te contacteren op het adres, telefoon- of faxnummer onderaan en op die manier om een correcte afhandeling te verzoeken. 9.3 De rechten van de reiziger vervallen, indien deze niet om een terechtwijzing van het probleem in kwestie vraag. 9.4 Bij verlies of beschadiging van bagage dient men dit meteen te melden bij de vervoersmaatschappij. Dit geldt in het bijzonder bij bagage met vluchtverkeer. De vervoersmaatschappij is verplicht een schriftelijke bevestiging op te stellen. Bij geen melding bestaat het gevaar dat de aansprakelijkheid verloren gaat. 9.5 Wanneer de reis door aanzienlijke problemen verhinderd worden, dan kan de reiziger het contract na het in acht nemen van de procedures en regels afgelasten. 9.6 De strafrechterlijke vervolging door de klant volgens § 651 g Abs. 1 BGB van het reiscontractrechterlijke waarborging van de uitvoering van de aansprakelijkheid moet binnen de maand na het voorziene einde van de reis bij de reisorganisator gemeld zijn, volgens de procedure vermeld in het afgesloten reiscontract, die dit als volgt concretiseert: a) Menige aansprakelijkheid, die in samenspraak met het reiscontract, bijvoorbeeld de door víaDanza voorgestelde uitvoering van de reis, uit eender welke grond, werd door de reiziger uitsluitend na het einde van de reis en ten laatste een maand na de datum van de terugreis bekendgemaakt aan de víaDanza. b) De bekendmaking tegenover víaDanza kan gebeuren binnen de termijn door middel van een aangetekende brief. Een schriftelijke bekendmaking word ten zeerste aanbevolen.
6. Omboekingen 6.1 Worden er volgens de wens van de reiziger na de boeking binnen de geldigheidstermijn van de reisaanbesteding veranderingen betreffende duur van de reis, bestemming, plaats van aanvang, accommodatie of de de aard van de reis (herboeking), dan kan víaDanza een herboekings vergoeding vragen per veranderde reis (dus per persoon) van € 30,00, die deze veranderingen definitief maakt. Meerwaarde die worden aangevraagd, worden hier nog extra bij aangerekend. Dit geldt niet voor herboekingen die geringe extra kosten veroorzaken. 10.1 De contractuele aansprakelijkheid van víaDanza betreffende schade, waarvan geen lichamelijke schade, kan tot drie maal het totaalbedrag van de reis bedragen, tot zover de schade van de reiziger geen opzettelijk, noch door nalatigheid van de reiziger werden veroorzaakt of door schade veroorzaakt die enkel door nalatenschap van een van de uitvoerende partners van víaDanza werd veroorzaakt. 10.2 Voor alle aan víaDanza gerichte schaderapporten niet door een ongeoorloofde handeling, die niet zonder moedwil plaatsvonden, worden door víaDanza terugbetaald tot €4.100, 00. Als de totaal reiskost in drievoud meer bedraagt dan dit bedrag, dan wordt de vergoeding verhoogt tot het bedrag van de drievoudige reiskost. Deze bedragen tellen zowel voor de reizigers als de reis zelfs. 10.3 víaDanza is niet aansprakelijk voor uitvoeringsstoringen, lichamelijke en materiële schade die samenhangen met uitvoeringen die als Vreemde Uitvoeringen worden beschouwd (bijvoorbeeld: uitstappen,
Reisvoorwaarden víaDanza, salsa dansreizen naar Cuba
Page 4/4
sportaangelegenheden, theaterbezoeken, tentoonstellingen, ...), wanneer zij zijn opgenomen in het reiscontract, met uitdrukkelijke vermelding, dat zij niet onder de verzekeringsmaatregelen van víaDanza vallen. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor: a) uitvoeringen, die in de reis zijn opgenomen, b) wanneer en tot dusver de verklaring van de letsels veroorzaakt zijn door een fout van víaDanza.
11. Verjaring
Aanspraken van reiziger jegens viaDanza, op welke rechtsgrond dan ook - met uitzondering echter van de aanspraken van reiziger op grond van onrechtmatige daad - verjaren na een jaar vanaf de contractueel bepaalde datum van de terugreis. Zijn er tussen reiziger en viaDanza onderhandelingen gaande over ingediende aanspraken of de omstandigheden die de aanspraak motiveren, dan wordt de verjaring tijdelijk geschorst totdat reiziger of viaDanza de voortzetting van de onderhandelingen weigert. De boven aangeduide verjaringstermijn van een jaar wordt op zijn vroegst drie maanden na het einde van de schorsing gerealiseerd.
12. Paspoort, Visa- en gezondheidsvoorschriften
12.1 víaDanza staat ervoor in dat te dat zij de reizigers informeren over de paspoort, visa- en gezondheidsvoorschriften en zowel hun veranderingen van het land in kwestie voor de aanvang van de reis. Indien deze dingen niet geweten zijn door víaDanza, dan brengt het Consulaat van het desbetreffende land het antwoord. 12.2 víaDanza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdige uitgave van de visa die noodzakelijk zijn voor de toelating tot een bepaald land. 12.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de nodige papieren nodig om de doorvoering van de reis te laten doorgaan. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van de terugreis die wordt veroorzaakt door het niet in orde zijn met de papieren, zijn tot last van de reiziger in kwestie, behalve wanneer dit is gebeurd door de schuld van víaDanza (bijvoorbeeld: door niet geïnformeerd te zijn).
13. Rechtskeuze, plaats van jurisdictie
13.1 De hier volgende regels gelden niet, a) wanneer en voor zover zich uit contractueel niet afdwingbare regels van een internationale overeenkomst, die in het reiscontract tussen de reizende en viaDanza aangewend zijn, wat resulteert in iets andere ten gunste van de reizigers. b) wanneer en voor zover de uit het reiscontract toepasbare, niet afdwingbare regels in een lidstaat van de Europese Unie waar de reiziger toe behoort,voor de reiziger gunstiger zijn dan de hierna volgende regels of de specifieke Duitse voorschriften. 13.2 De reiziger kan alleen een rechtsvordering instellen tegen viaDanza in de plaats van haar zetel. 13.3 Op de gehele rechtsverhouding en contractuele relatie tussen de reiziger en reisorganisator viaDanza vindt uitsluitend Duits recht toepassing. 13.4. Voor zover bij klachten van de reiziger ten opzichte van viaDanza in het buitenland voor de toevoeging van viaDanza van de grond na niet het Duitse recht aangewend wordt, is volgens de wet, in het bijzonder betreffende aard, reikwijdte en de omvang van de klacht van de reiziger, enkel en alleen het Duitse recht van toepassing. 13.5 Voor het indienen van rechtsvorderingen van viaDanza tegen de reiziger is de woonplaats van de reiziger beslissend. Wanneer de rechtsvordering zich richt tegen in het handelsregister ingeschreven ondernemers, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die hun woonplaats of normale verblijfplaats in het buitenland hebben, of wier woonplaats of normale verblijfplaats op het tijdstip van de indiening van de rechtsvordering niet bekend is. In deze gevallen is de zetel van viaDanza beslissend.
© Deze reisvoorwaarden zijn beschermd door copyright ; RA Noll, Stuttgart, 2007-2009 Tour Operator víaDanza Tanzreisen KG Mettinger Straße 26 73728 Esslingen Telefon: 07 11/48 90 70 03 Telefax: 07 11/48 90 70 04 E-Mail: tanzreisen@viadanza.de

Tour Operator
víaDanza Tanzreisen KG
Mettinger Straße 26
73728 Esslingen
Telefon: 07 11/48 90 70 03
Telefax: 07 11/48 90 70 04
E-Mail: tanzreisen@viadanza.de